Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

shetalkstoangel
Jest we mnie coś, co w każdej chwili może wybuchnąć łzami.
Reposted fromwhateveer whateveer viainyourheart inyourheart
shetalkstoangel
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viainyourheart inyourheart

February 15 2013

shetalkstoangel

February 10 2013

shetalkstoangel
Zrób mi tę przyjemność. Uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Mały Książę
Reposted fromasfiksjofilia asfiksjofilia viaimaginary imaginary
shetalkstoangel
Reposted fromsowaaa sowaaa

January 18 2013

shetalkstoangel
5263 26a4
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside viajethra jethra
shetalkstoangel
6687 692d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajethra jethra
shetalkstoangel
shetalkstoangel
2040 6064
Reposted fromkondeusz kondeusz viaskonfundowane skonfundowane
shetalkstoangel
2281 a148

January 11 2013

shetalkstoangel
Jeżeli cię stracę - rzekł półgłosem - stracę wszystko.
— "Cisza" Becca Fitzpatrick
shetalkstoangel

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viaskonfundowane skonfundowane
shetalkstoangel
9538 f596 500
bardzo.
Reposted fromdailylife dailylife viaskonfundowane skonfundowane
shetalkstoangel
shetalkstoangel

January 01 2013

shetalkstoangel
Samotny człowiek potrafi przywiązać się do każdego ciepłego słowa, jakie usłyszy .
Reposted fromwhateveer whateveer vianietaknie nietaknie
shetalkstoangel
 Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.
Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.
[...]
Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.
Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień –
i nie stworzył świata...
— Borszewicz
Reposted fromcountingme countingme vianietaknie nietaknie
shetalkstoangel
8842 8f43
Kochając marzy się o przyszłości.
Reposted fromdziewcze dziewcze viaeffystonem effystonem

December 23 2012

shetalkstoangel

December 21 2012

shetalkstoangel
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted frommefir mefir viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl